Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Τηλέφωνο: +302107722675

Email: photogrammetrylab@survey.ntua.gr

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

157 80

Ζωγράφου, Αθήνα

Ελλάδα

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2043.0050359704235!2d23.780325726546273!3d37.97478795459616!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a197f175e7175d%3A0xb586dedd8124766d!2zzqPPh86_zrvOriDOkc6zz4HOv869z4zOvM-Jzr0gJiDOpM6_z4DOv86zz4HOrM-Gz4nOvSDOnM63z4fOsc69zrnOus-Ozr0gzpUuzpwuzqAu!5e0!3m2!1sel!2sde!4v1606397871963!5m2!1sel!2sde" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>